هیات مدیره ایران ترانسفو ری


هادی گل بیانی

Hadigolbayani@yahoo.com

رئیس هیأت مدیره


حمید علیخانی

hamidali_1700@yahoo.com

نائب رئیس هیأت مدیره


اكبر هوشیار

ak.houshiar@gmail.com

عضو هیأت مدیره


روح الله حیدر زاده

rhzadeh@gmail.com

عضو هیأت مدیره