ترانسفورماتور توزیع

ترانسفورماتور قدرت

ترانسفورماتور قدرت کوچک
ترانسفورماتور قدرت متوسط
ترانسفورماتور قدرت بزرگ
راکتور سری
راکتور شنت
ترانسفورماتورهای موبایل

ترانسفورماتور ویژه

ترانسفورماتور يكسو ساز

ترانسفورماتور كوره قوس الكتريكي

ترانسفورماتور آزمایشگاهی

ترانسفورماتور زمين

ترانسفورماتورهای خشک رزینی

ترانسفورماتور توزیع خشک رزینی

ترانسفورماتور رزین اندود شده تحت خلاء

ترانسفورماتورهای ویژه (سفارشی) خشک رزینی

ترانسفور ماتور همسان با شبکه

تجهیزات و مواد

روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور

ترانسفورماتور بوشینگی

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

مقره‌های سوزنی

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

مقره‌های بوشینگ

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

مقره‌های فیوز کات

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

خروجی فشار قوی

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

قطعات عایقی فرم دار

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

قطعات عایقی قدرت

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

قطعات عایقی توزیع

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

شیر ایمنی یکطرفه

شیر ایمنی یکطرفه

کلید تنظیم ولتاژ

کلید تنظیم ولتاژ

شیر رادیاتور پروانه

شیر رادیاتور پروانه

جعبه تقسیم C.T

جعبه تقسیم C.T

شیر پروانه‌ نوع ويفري

شیر پروانه‌ نوع ويفري

سیم‌های بافته شده CTC

سیم‌های بافته شده CTC

محفظه رطوبت گیر

محفظه رطوبت گیر

ترمومتر روغن

ترمومتر روغن

روغن نما

روغن نما

رادیاتورها

رادیاتورها