کنترل حین تولید

10 / 10
از 1 کاربر

واحد کنترل حین تولید مبتنی بر QUALITY CONTROL PLAN و مطابق با دستورالعملهای کنترلی اقدام به پایش فرآیندهای تولیدی می نماید. این واحد متشکل از بخش های کنترل مونتاژ، کنترل مخزنسازی و کنترل رنگ می باشد.

بر اساس طرح جامع کنترل کیفیت سازمان اپراتورهای کنترلی واجد شرایط که از نظر تجربه و آموزشهای فنی و عملی بر روند انجام کلیه فرایندها مسلط میباشند در ایستگاههای تولیدی حضور داشته و همزمان با انجام فعالیتهای تولیدی انطباق فرایندها و نیم ساخته های تولیدی را از نظر مطابقت با نقشه ها و مدارک فنی ،دستورالعمل ها و رویه های استخراج شده از استانداردها ودانش فنی محصول، کنترل مینمایند تا اطمینان از رعایت الزامات محصول در کلیه ی مراحل فرآیند برآورده گردد .

در خصوص نیم ساخته ها و محصولات منطبق، با زدن مهر سبز یا برچسب بر روی محصول و یانصب کارت جریان تولید، مراحل انجام کار مورد تایید قرار گرفته و در صورت مغایرت، با کارت قرمز متوقف و عدم انطباق آن از طریق مدیر تضمین کیفیت تعیین تکلیف می گردد. همچنین از گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و سه ماهه ی ایستگاههای کنترلی نسبت به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبود مستمر استفاده می گردد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :