کالیبراسیون

10 / 10
از 1 کاربر

 

پرونده کالیبراسیون کلیه تجهیرات موثر بر کیفیت ، در قسمت کالیبراسیون شرکت شامل مشخصات ذیل میباشد :

تستهای ویژه

در صورت درخواست مشتریان و بر حسب توافق بعمل آمده حین عقد قرارداد تستهای ویژه نیز به صورت موردی در آزمایشگاه برق این شرکت قابل انجام خواهد بود:

  1. مشخصات فنی تجهیز
  2. شرکت سازنده
  3. نوع کالیبراسیون
  4. میزان خطا و عدم قطعیت اندازه گیری
  5. شرکت کالیبره کننده
  6. آخرین تاریخ کالیبراسیون
  7. تاریخ کالیبراسیون بعدی

ضمنا برنامه کالیبراسیون تجهیزات موثر در فرایندهای پالایش و اندازگیری شامل اطلاعات فوق الذکر بوده که پس از تایید نماینده مقیم و سازمانهای بازرسی کننده مورد تایید شرکتهای توانیر و موسسه استاندارد تدوین و جهت انجام نظارتهای لازم به سازمانهای ذیصلاح ارائه گردیده است . این برنامه در دوره های زمانی مورد توافق همواره بروز سازی شده به نحوی که کلیه تجهیزات مورد اشاره بایستی دارای گواهی کالیبراسیون و برچسب زمان انجام کالیبراسیون باشند.بدیهی است فواصل زمانی مندرج در برنامه کالیبراسیون تجهیزات بر اساس توصیه سازندگان تجهیزات ، وسعت و حجم استفاده از تجهیزات ، تاثیر شرایط محیطی،دقت اندازه گیری مورد نظر و نیز توصیه مراجع ذیصلاح کالیبره کننده تعیین میگردد. فرایند کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیری، بر اساس نظامنامه کیفیت آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت ایران ترانسفو ری به شماره RM-5120-01 توسط افراد کالیبره کننده صلاحیت دار و یا در خارج از شرکت توسط مراجع کالیبره کننده خارجی مورد تایید شرکت توانیر و موسسه استاندارد انجام میپذیرد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :