ساختار کیفیت

این آزمایشگاه انطباق مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت ترانسفورماتور را از سایت پیمانکاران داخلی و خارجی تامین کننده مواد اولیه ، نمونه برداری و انجام تستهای آزمایشگاهی و عملی قبل از ورود به خط تولید و ردیابی مواد اولیه مصرفی در طول فرایند تولید را با بهره گیری از استانداردهای بین المللی (IEC,IEEE,…) استاندارد ملی معتبر (DIN,ASTM,…)و استانداردهاودستورالعملهای داخلی مورد ارزیابی و کنترل قرار میدهد.

در این آزمایشگاه از همکاری نیروهای مجرب برخوردار از تحصیلات دانشگاهی مرتبط در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی استفاده بعمل می آید . ضمناً در حوزه ارائه خدمات به مشتریان و بهره برداران تستهای آزمایشگاهی بر روی نمونه مواد اولیه ارائه شده از طریق مشتریان به شرح ذیل انجام میپذیرد:

خدمات آزمایشگاهی

 1. تست روغن ترانسفورماتور
 2. اندازه گیری سختی فلزات
 3. اندازه گیری ضریب هدایت الکتریکی اقلام مسی و برنجی
 4. اندازه گیری استحکام کششی فلزات
 5. تست کامل نمونه سیم مسی لاکی
 6. تستهای مربوط به سایر مواد اولیه

واحد کنترل حین تولید مبتنی بر QUALITY CONTROL PLAN و مطابق با دستورالعملهای کنترلی اقدام به پایش فرآیندهای تولیدی می نماید. این واحد متشکل از بخش های کنترل مونتاژ، کنترل مخزنسازی و کنترل رنگ می باشد.

بر اساس طرح جامع کنترل کیفیت سازمان اپراتورهای کنترلی واجد شرایط که از نظر تجربه و آموزشهای فنی و عملی بر روند انجام کلیه فرایندها مسلط میباشند در ایستگاههای تولیدی حضور داشته و همزمان با انجام فعالیتهای تولیدی انطباق فرایندها و نیم ساخته های تولیدی را از نظر مطابقت با نقشه ها و مدارک فنی ،دستورالعمل ها و رویه های استخراج شده از استانداردها ودانش فنی محصول، کنترل مینمایند تا اطمینان از رعایت الزامات محصول در کلیه ی مراحل فرآیند برآورده گردد .

در خصوص نیم ساخته ها و محصولات منطبق، با زدن مهر سبز یا برچسب بر روی محصول و یانصب کارت جریان تولید، مراحل انجام کار مورد تایید قرار گرفته و در صورت مغایرت، با کارت قرمز متوقف و عدم انطباق آن از طریق مدیر تضمین کیفیت تعیین تکلیف می گردد. همچنین از گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و سه ماهه ی ایستگاههای کنترلی نسبت به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبود مستمر استفاده می گردد.

تستهای الکتریکی محصول نهایی علاوه بر برآورده نمودن الزامات و معیارهای پذیرش استاندارد به عنوان بخشی از برنامه داخلی هر تولیدکننده ترانسفورماتور محسوب میگردد که در راستای تضمین کیفیت محصول با سازمانهای مرکزی برق هر کشور مورد توافق قرار میگیرد.

تستهای روتین

به منظور حصول اطمینان از کیفیت محصول نهایی بر روی کلیه ترانسفورماتورهای تولید شده به شرح ذیل آزمونهای الکتریکی روتین مطابق استاندارد IEC 60076(VDE 0532) انجام می پذیرد

 1. اندازه گیری خطای نسبت تبدیل و کنترل گروه برداری .
 2. اندازه گیری مقامت اهمی سیم پیچی فشار قوی و ضعیف
 3. اندازه گیری تلفات و درصد جریان بی باری
 4. اندازه گیری تلفات بار و امپدانس درصد
 5. تست عایق بندی با منبع مجزا (AC)
 6. تست عایقبندی فرکانس دوبل

تستهای نوعی

ضمناً در صورت تغییر طراحی و نیز مطابق برنامه زمانی مورد توافق با شرکت توانیر تستهای نوعی مطابق با استاندارد فوق الذکر انجام میپذیرد.

 1. تست عایق بندی موج ضربه(ایمپالس)
 2. تست جهش حرارتی(گرما)
 3. اندازه گیری سطح صدا(نویز)

تستهای ویژه

در صورت درخواست مشتریان و بر حسب توافق بعمل آمده حین عقد قرارداد تستهای ویژه نیز به صورت موردی در آزمایشگاه برق این شرکت قابل انجام خواهد بود.

پرونده کالیبراسیون کلیه تجهیرات موثر بر کیفیت ، در قسمت کالیبراسیون شرکت شامل مشخصات ذیل میباشد :

تستهای ویژه

در صورت درخواست مشتریان و بر حسب توافق بعمل آمده حین عقد قرارداد تستهای ویژه نیز به صورت موردی در آزمایشگاه برق این شرکت قابل انجام خواهد بود:

 1. مشخصات فنی تجهیز
 2. شرکت سازنده
 3. نوع کالیبراسیون
 4. میزان خطا و عدم قطعیت اندازه گیری
 5. شرکت کالیبره کننده
 6. آخرین تاریخ کالیبراسیون
 7. تاریخ کالیبراسیون بعدی

ضمنا برنامه کالیبراسیون تجهیزات موثر در فرایندهای پالایش و اندازگیری شامل اطلاعات فوق الذکر بوده که پس از تایید نماینده مقیم و سازمانهای بازرسی کننده مورد تایید شرکتهای توانیر و موسسه استاندارد تدوین و جهت انجام نظارتهای لازم به سازمانهای ذیصلاح ارائه گردیده است . این برنامه در دوره های زمانی مورد توافق همواره بروز سازی شده به نحوی که کلیه تجهیزات مورد اشاره بایستی دارای گواهی کالیبراسیون و برچسب زمان انجام کالیبراسیون باشند.بدیهی است فواصل زمانی مندرج در برنامه کالیبراسیون تجهیزات بر اساس توصیه سازندگان تجهیزات ، وسعت و حجم استفاده از تجهیزات ، تاثیر شرایط محیطی،دقت اندازه گیری مورد نظر و نیز توصیه مراجع ذیصلاح کالیبره کننده تعیین میگردد. فرایند کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیری، بر اساس نظامنامه کیفیت آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت ایران ترانسفو ری به شماره RM-5120-01 توسط افراد کالیبره کننده صلاحیت دار و یا در خارج از شرکت توسط مراجع کالیبره کننده خارجی مورد تایید شرکت توانیر و موسسه استاندارد انجام میپذیرد.