انواع ترانسفورماتور نرمال

سیستم مدیریت کیفیت ، طی سالهای متمادی در شرکت ایران ترانسفو ری استقرار داشته و سالانه بواسطه ممیزی داخلی و خارجی از طریق موسسات و شرکتهای بازرسی معتبر مورد بازبینی و کنترل قرار میگیرد. ضمناً شرکت ایران ترانسفو ری گواهی کیفی مربوط به " مطابقت محصولات با الزامات استاندارد " را پس از سپری نمودن رویه ها و پروسه نسبتا طولانی ذیل در خصوص ترانسفورماتورهای نرمال از شرکت توانیر اخذ نموده است:

فرایند کنترل حین تولید

فرایندهای کنترلی شامل کنترل در هنگام تولید و کنترل نهایی کلیه محصولات در ایستگاه های مختلف کاری، مطابق با دستورالعمل های فنی ساخت و درخواست مشتری.

شرکت بازرسی مستقل

انتخاب شرکت بازرسی مستقل و ثالث ،از طریق شرکت توانیر جهت نظارت بر اسقرار QC plan منطبق بر استانداردهای بین المللی مشتمل بر رویه های مربوط .

تامین و کنترل مواد اولیه

تامین و کنترل کیفی کلیه مواد اولیه و تجهیزات قبل از ورود به خط تولید ، فرایندهای کنترلی حین ســاخت ، آزمونهای جاری و نهایی ، برنامه کالیبراسیون تجهیزات موثر بر کیفیت.

صلاحیت آزمایشگاه برق

تائید صلاحیت آزمایشگاه برق شرکت ایران ترانسفو ری از طریق شورای ارزیابی شرکت توانیر و آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نیرو جهت انجام تستهای روتین ونوعی نمونه ها.

تست روتین کلیه قدرتها

انجام تستهای روتین و نوعی نمونه کلیه قدرتهای نرمال تحت نظارت بازرس مقیم براساس نمونه برداری تصادفی و ارائه گواهی تستهای مربوط به شرکت توانیر.

نمونه برداری های مجدد

نمونه برداری مجدد و انجام تستهای روتین و نوعی ترانسفورماتور نرمال تحت نظارت بازرس مستقل توانیر و استعلام بعمل آمده از کمیته .IEC و ارائه نتایج مورد تائید

اخذ گواهی کیفی انطباق

اخذ گواهی کیفی انطباق با الزامات استاندارد و قرارگیری در لیست تولیدکنندگان معتبر مورد تائید شرکت توانیر از دیگر مزایای شرکت ایران ترانسفو ری می باشد.

علامت استاندارد تشویقی

با ارزیابی و ممیزی توسط موسسه تحقیقــات صنعتی، ایران ترانسفوری موفق به دریافت "پروانه تشویقی استفاده از علامت استاندارد" موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی شد.

علاوه بر موارد فوق الذکر عملکرد سیستم کیفیت سازمان بواسطه هدفگذاری های کیفیتی در خصوص معایب الکتریکی، مکانیکی ، وضعیت ظاهری و نشتی روغن از طریق مدیریت سازمان در حوزه های ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرد:

تامین مواد اولیه و ارزیابی تامین کنندگان

تامین مواد اولیه و ارزیابی تامین کنندگان در راستای کنترل مواد خام ورودی و جلوگیری از ورود محصول بی کیفیت به سیستم تولید

کنترل میزان برگشتی مواد اولیه

کنترل میزان برگشتی مواد اولیه به جهت انتخاب مناسب تامین کنندگان و ارزیابی دقیق تولید کنند گان مواد خام.

کنترل نیم ساخته ها و محصولات نهایی

کنترل نیم ساخته ها و محصولات نهایی به جهت بالا بردن کیفیت محصولات و افزایش قدرت رقابت از جمله موارد مد نظر ماست.

برگشتی ترانسفورماتورهای تحویلی به مشتریان.

برگشتی ترانسفورماتورهای تحویلی به مشتریان در دوره گارانتی و پس از آن. به جهت افزایش و ارتقا رضایت مندی مشتریان

علاوه بر موارد فوق الذکر عملکرد سیستم کیفیت سازمان بواسطه هدفگذاری های کیفیتی در خصوص معایب الکتریکی، مکانیکی ، وضعیت ظاهری و نشتی روغن از طریق مدیریت سازمان در حوزه های ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرد: