ارتباط با مشتری

نام : *
نام خانوادگی : *
نام شرکت : *
فکس :
تلفن همراه : *
پست الکترونیکی : *
پایداری به تعهدات تحویل محصول : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
کیفیت ظاهری محصول : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
عملکرد فنی محصول : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
عملکرد کلید تنظیم ولتاژ (تپ چنجر) : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
کیفیت رنگ محصول : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
عدم نشتی روغن : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
عملکرد پرسنل فروش و خدمات پس از فروش : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
عملکرد شرکت بازرگانی ایران ترانسفو : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
عملکرد خدمات پس از فروش ایران ترانسفو : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
عملکرد نمایندگی های ایران ترانسفو : *(امتیاز دهی از 0 تا 100)
در موارد فوق در صورتیکه موارد دیگری مد نظر شما می باشد ، نام برده و به آن امتیاز دهید : *
در صورتیکه موارد نشتی برای ترانسفورماتور شما وجود داشته ، عمده محلهای نشتی را با ذکر دقیق محل نشتی ا : *
در خصوص علت امتیاز دهی (نقاط ضعف و قوت موارد فوق) تجربیات و نظرات فنی خود را بنویسید : *
کد امنیتی بالا :