ارتباط با مشتری

نام : *
نام خانوادگی : *
نام شرکت : *
فکس :
تلفن همراه : *
پست الکترونیکی : *
پایداری به تعهدات تحویل محصول :
کیفیت ظاهری محصول :
عملکرد فنی محصول :
عملکرد کلید تنظیم ولتاژ (تپ چنجر) :
کیفیت رنگ محصول :
عدم نشتی روغن :
عملکرد پرسنل فروش و خدمات پس از فروش :
عملکرد شرکت بازرگانی ایران ترانسفو :
عملکرد خدمات پس از فروش ایران ترانسفو :
عملکرد نمایندگی های ایران ترانسفو :
در موارد فوق در صورتیکه موارد دیگری مد نظر شما می باشد ، نام برده و به آن امتیاز دهید : *
در صورتیکه موارد نشتی برای ترانسفورماتور شما وجود داشته ، عمده محلهای نشتی را با ذکر دقیق محل نشتی ا : *
در خصوص علت امتیاز دهی (نقاط ضعف و قوت موارد فوق) تجربیات و نظرات فنی خود را بنویسید : *
کد امنیتی بالا :