بازدید مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران ترانسفو جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی

بازدید مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران ترانسفو جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی

مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران ترانسفو

جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی

در روز سه‌شنبه 26 دیماه 1402 بازدیدی از شرکت ایران ترانسفو ری داشتند.

بازدید مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی

بازدید مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی

بازدید مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی