بازدید معاون محترم استاندار تهران از ایران ترانسفو ری

بازدید معاون محترم استاندار تهران از ایران ترانسفو ری

بازدید معاون محترم استاندار تهران و هیات همراه از ایران ترانسفو ری