ایران ترانسفو ری

در رسانه های تصویری

کارخانه ایران ترانسفو ری در شهرک صنعتی پرند