24 اردیبهشت 1402 - ایران ترانسفو ری

افتتاح سایت خدمات پس از فروش شرکت ایران ترانسفو ری

افتتاح سایت خدمات پس از فروش شرکت ایران ترانسفو ری

24 اردیبهشت 1402

گامی دیگر در راستای خدمات رسانی سریع و مستمر ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت این مراسم با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو ، با هدف تسهیل دسترسی و سرعت بخشیدن به خدمات پس از فروش ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت ...