ترانسفورماتور های همسان با شبکه

ترانسفورماتور های همسان با شبکه

ترانسفورماتورهای همسان با شبکه،  مجهز به كليد تنظيم ولتاژ روی بار هستند و استانداردهای IEC 60076  ، IEC 60214-1 ، IEC 61000  و EN 50160  را به لحاظ اطمينان عملكرد، تطابق با شبكه و وظيفه كنترلی پوشش می دهند. اين ترانسفورماتورها نياز به توسعه تجهيزات گسترده و گران قيمت در شبكه را حذف و عملكرد تجهيزات فعلی را بصورت مؤثری افزايش می دهند. تنظيم اتوماتيك ولتاژ روی بار ، بررسي خودكار شرايط گذراي الكتريكی پيش از تغيير تپ ، تشخيص ايمپالسهای جريان هجومی و عدم تغيير ولتاژ در مقابل آن ، ابعاد فشرده كليد و كاهش چشمگير هزينه عملكرد جايگزين ، از مزايای كليدهاي تنظيم ولتاژ روی بار بكار گرفته شده در ترانسفورماتورهای اسمارت هستند.

توضیحات

ترانسفورماتورهای همسان با شبکه، به عنوان يك واحد تنظيم كننده ولتاژ ، اتصال نيروگاههای انرژيهای تجديد پذير نامتمركز  به شبكه را  بصورت كاربردی ميسر می سازد كه  با بكارگيری آنها ، ولتاژ بصورت اتوماتيك ثابت باقی می ماند و  همزمان با آن پايداری و كنترل شبكه ميسر می شود.