ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز

با توجه به افزايش قيمت انرژی در کشور، استفاده از ترانسفورماتورهای تکفاز که دارای تلفات بی باری کمتری نسبت به ترانسفورماتورهای سه فاز هستند، سرمايه گذاری و هزينه های کمتری دربر دارد. بنابراين برای بارهای تکفاز کوچک، ترانسفورماتورهای تکفاز اقتصادی ترين گزينه می باشند.

 

مشخصات کلی :

فركانس نامی :  50 ، 60 هرتز
تعداد فازها :   تک فاز
نوع سيستم خنك كنندگی :    ONAN
قدرت :    از 5 تا 100 کیلو ولت آمپر
رده ولتاژ : تا 36 کيلوولت

توضیحات

امروزه نقش ترانسفورماتورهای تک فاز به خصوص در شبکه های توزيع به منظور پايين آوردن تلفات شبکه بسيار پررنگ تر شده است.