ترانسفورماتور زمین و کمپکت

ترانسفورماتور زمین و کمپکت

ترانسفورماتور زمين به گونه ای طراحی می شود که توانايی تحمل آثار حرارتی و ديناميکی ناشی از عبور جريان اتصال کوتاه را داشته باشد و بتواند بدون هيچ گونه آسيبی آن را تحمل کند. نوع اتصال فازهای توانسفورماتور زمين به صورت زيگزاگ (ZN) می باشد.نقطه نوترال ترانسفورماتور زمين می تواند به صورت مستقيم و يا توسط يک راکتور محدود کننده جريان به زمين متصل گردد.  ترانسفورماتورکمپکت علاوه بر استفاده به عنوان ترانسفورماتور زمين به منظور تغذيه داخلی پست نيز استفاده می گردد و در واقع ترکيب يک ترانسفورماتور زمين با يک ترانسفورماتور تغذيه داخلی پست می باشد. در اين صورت ترانسفورماتور دارای اتصال ZNyn خواهد بود.

مشخصات کلی :
فركانس نامي :  50 ، 60هرتز
تعداد فازها :    سه فاز
نوع سيستم خنك كنندگي :     ONAN

رده ولتاژ : تا 36 کيلوولت

توضیحات

ترانسفورماتور زمين در واقع يک ترانسفورماتور جهت ايجاد نقطه نوترال برای اتصال مثلث ترانسفورماتور اصلی است و جهت تشخيص اتصال کوتاه تکفاز در حالت اتصال مثلث به کار می رود. همچنين در محدود کردن جريان اتصال کوتاه زمين مورد استفاده قرار می گيرد.عمدتا” برای ايجاد نقطه زمين (خنثی) در شبکه های با گروه اتصال مثلث (در پست های انتقال و فوق توزيع) ، ترانسفورماتور زمين به کار می روند.