ترانسفورماتور سه فاز

ترانسفورماتور سه فاز

اين ترانسفورماتور از يک سيم پيچ اوليه و دو سيم پيچ ثانويه و يا از دو سيم پيچ اوليه و يک سيم پيچ ثانويه تشکيل شده است. در مواردی که نياز به ارتباط دو ژنراتور با يک شين واحد و يا ارتباط يک شين با دو شين ديگر باشد و يا ارتباط بين دو شين با ولتاژ مختلف يا مساوی با يک ژنراتور مورد نياز باشد، استفاده از اين ترانسفورماتور مقرون به صرفه است.

مشخصات کلی :
فركانس نامي :  50 ، 60هرتز
تعداد فازها :    سه فاز
نوع سيستم خنك كنندگي :     ONAN ، ONAF

رده ولتاژ : تا 36 کيلوولت

توضیحات

اين ترانسفورماتورها اغلب برای اتصال سه شبکه با ولتاژهای مختلف به کار می روند.چنانچه شبکه ای با ولتاژ مشخص به دو شبکه با ولتاژ و گروه اتصال متمايز وصل و به صورت همزمان بهره برداري گردد ،از ترانسفورماتورهای سه سيم پيچه استفاده می گردد.از ديگر کاربردهای عمده اين دسته ترانسفورماتورها ، استفاده به عنوان ترانسفورماتور يکسو ساز 6 ، 12 و 24 پالسه می باشد.